Snooki 2023 Intro Kit includes:

1 Mind Body Glo 12 oz.
1 Sunshine & Shorelines 12 oz.
1 Snooki Moisturizer 16 oz.
1 Snooki Body Wash 16 oz.
1 Snooki Moisturizer 2 oz.
1 Snooki Body Wash 2 oz.
2 Pretty as a Beach 9 oz.
2 Face Reality 2 oz.
2 Love, Snooki 12 oz.
2 Mind Body Glo 0.57 oz.
2 Sunshine & Shorelines 0.57 oz.
4 Pretty as a Beach 0.57 oz.
4 Face Reality 0.175 oz.
4 Love, Snooki 0.57 oz.